zougla.gr*

louketo1

«Λουκέτο» σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα για παραβάσεις ηχορύπανσης που θα φτάνουν ακόμη και τις 10 ημέρες προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν τα υπουργεία των Εσωτερικών, Υγείας και Περιβάλλοντος, η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέ­ντρων διασκέδασης καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές δια­τάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση θα μπορεί να σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, κατόπιν απόφασης του Διοικητή αυτής, εφόσον έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαί­ωση της πρώτης παράβασης, συνολικά τρεις παρα­βάσεις.

Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς και ελήφθησαν υπόψη για την επιβολή των προβλεπό­μενων κυρώσεων από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αρχή, δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης.

Για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης οι παραβάσεις που βεβαιώνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ταυτόχρονα και στο πλαίσιο του ιδίου ελέγχου, λογίζονται ως μία παράβαση.

Στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος θα επιδίδεται πρόσκληση μετά τη διαπίστωση ότι εντός έτους έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς τρεις πα­ραβάσεις των διατάξεων για την ηχορύπανση, προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών, τυχόν αντιρρήσεις, επί των οποίων αποφαίνεται η οικεία αστυνομική αρχή εντός τριών ημερών.

Εάν η αστυνομική αρχή δεν αποφανθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι αντιρρήσεις θεωρούνται απορριφθείσες. Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/ νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμένος αυτού απουσιάζει, γίνεται σχετική μνεία στο σώμα της πρόσκλησης και θυροκολλείται.

Η ως άνω πρόσκληση κοινοποιείται αυθημερόν στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αρχή.

Οι αντιρρήσεις αφορούν στο χρόνο εκτέλεσης του μέτρου της σφράγισης, προκειμένου ιδίως να γίνει δυ­νατή η απομάκρυνση από το κατάστημα ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων ή η τακτοποίηση λοιπών εκκρε­μοτήτων. Αντιρρήσεις σχετικά με τη στοιχειοθέτηση των βεβαιωθεισών παρα­βάσεων απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή τη σιωπηρή απόρριψη αυτών ή την άπρακτη πα­ρέλευση της προθεσμίας των πέντε ημερών η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει αμελλητί απόφαση σφράγισης Από τα αντίτυπα αυτά το ένα επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος, το δεύτερο κοινοποιείται αυθημερόν στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κα­ταστήματος αρχή και το τρίτο παραμένει στο αρχείο της οικείας αστυνομικής αρχής με αποδεικτικό που συντάσ­σεται επί του σώματος της απόφασης.

Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/ερ-γαζόμένος αυτού απουσιάζει, γίνεται σχετική μνεία στο σώμα της απόφασης και θυροκολλείται. Η σφράγιση πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημε­ρών από την επίδοση ή τη θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης, εκτός από τις περιπτώσεις που η λειτουργία του καταστήματος έχει διακοπεί για οιονδήποτε πραγ­ματικό ή νομικό λόγο, οπότε και η σφράγιση πραγμα­τοποιείται άμεσα με την επαναλειτουργία του καταστή­ματος.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αστυνομική αρχή έχει κρίνει ως βάσιμες τυχόν υποβληθείσες, κατά το προηγούμενο άρθρο, αντιρρήσεις, η σφράγιση δύνα­ται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, που δεν υπερβαίνει, όμως, τις δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση ή θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης. Η σφράγιση εκτελείται από αστυνομικό προσωπικό της οικείας αστυνομικής αρχής.

Σφράγιση δύναται να πραγματοποιηθεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η απουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του καταστή­ματος, κατά την πραγματοποίηση της σφράγισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες οι είσοδοι του καταστήματος.

Ως μέσα για τη διενέργεια της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κηρός (βουλοκέρι), μεταλλική σφραγίδα της οικείας αστυνομικής αρχής (μολυβδοσφραγίδα) και κορδόνι. Η σφράγιση γί­νεται σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος, τοποθετουμένου του ισπανικού κηρού στις δύο άκρες του κορδονιού με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και τίθεται η μολυβδοσφραγίδα. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω υλικών, η σφράγιση δύναται να διενεργείται και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να προκύπτει ενδεχόμενη παραβίαση αυτής.

Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ’ του άρθρου 8, η οποία, αφού προηγου­μένως αναγνωσθεί το περιεχόμενό της, υπογράφεται από το προσωπικό της οικείας αστυνομικής αρχής που την εκτέλεσε και τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή εργαζόμενο του καταστήματος ή ελλείψει αυτών από μάρτυρα που προσλαμβάνεται.

Αν στο σημείο της σφρά­γισης δεν βρεθούν οι ανωτέρω ή αν αυτοί αρνηθούν να υπογράψουν την έκθεση σφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σ’ αυτήν, χωρίς να κωλύεται η διαδικασία της σφράγισης.

(*) Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: zougla.gr