Αντικείμενο του Προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

13

Μέσω του Προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:

  • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).
  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή τουδικτύου).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΕΚ, η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αφενός, η χρήση υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής επιχείρησης. Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές. Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώντας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0.

Πιο συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις αφορούν:

Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού της δαπάνης είναι έως 20 χιλιάδες Ευρώ. Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%, δηλαδή 10.000 Ευρώ. Η ως άνω επιδότηση αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η επιδότηση ανέρχεται στο 40%. Οι αιτήσεις συμμετοχής «Αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: http://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr. Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out). Από τον ΚΑΔ δραστηριότητας εξαρτάται η έγκριση της αίτησης. Ο φορέας διαχείρισης και έλεγχου του προγράμματος είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις: α. που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, β. είναι ενεργές κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, γ. δεν είναι στην διαδικασία πτώχευσης ή δεν έχουν υποβάλλει αίτησης πτώχευσης, δ. έχουν ιδρυθεί έως 31-12-2023, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα.
2. Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα.
3. Μεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα.