Γνωστοποιούμε σ’ όλα τα μέλη και οποιονδήποτε συνάδελφο επιχειρηματία την έκδοση της Υ.Α. 1274/2020 που επιβάλλει την υποχρεωτική μείωση του ενοικίου κατά 40% και για τον μήνα Δεκέμβριο. Η ισχύς της ανωτέρω Απόφασης αφορά οποιαδήποτε επαγγελματική μίσθωση και των υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων. Αναπόσπαστο μέρος ισχύς της Υ.Α. αποτελεί ο Κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης.