Ύστερα από επαναληπτικούς ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ανακοινώνεται ότι το πρόστιμο που συνήθως επιβάλλεται, όσον αφορά τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής καθώς και την ύπαρξη παραστατικού χρήσης μουσικής, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Τα ελεγκτικά όργανα και ιδιαίτερα η Αστυνομία ελέγχουν:

1. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή όπως αναφέρεται στον Νόμο 4442/2016(Το σώμα της Γνωστοποίησης). Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Δεν νοείται να χρησιμοποιείς Μουσική ή Τηλεόραση χωρίς να υπάρχει η Γνωστοποίηση.

2. Βεβαίωση επέκτασης ωραρίου χρήσης μουσικής. Εκδίδεται από τον Δήμο ονομαστικά βεβαίωση ότι το κατάστημα δύναται να κάνει χρήση μουσικής πέραν της 23:00 για την καλοκαιρινή περίοδο και πέρα τις 22:00 για την χειμερινή περίοδο.

3. Παραστατικό (Άδεια – Πιστοποιητικό) Εταιρίας ή Οργανισμού για την Μουσική που χρησιμοποιείται. Σημαντικότατο στοιχείο επίσης είναι η ύπαρξη τιμολογίου ή απόδειξη εξόφλησης της Μουσικής, διότι τελευταία ζητείται και από την ΣΔΟΕ.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παράβαση για Γνωστοποίηση και η υπέρβαση χρονικού ωραρίου χρήσης μουσικής, υπολογίζονται ως παραβάσεις για κλείσιμο της επιχείρησης.