Ανακοίνωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από εκατοντάδες επιχειρήσεις ΑΜΕΣΑ επικοινωνήστε με τον Λογιστή σας για την υπαγωγή Δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με εγγύηση του Δημοσίου. Ο χρόνος είναι ασφυκτικά κρίσιμος λόγω της ταχύτητας κάλυψης κεφαλαίων που έχουν διατεθεί από το υπουργείο.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

 • Το ύψος του δανείου προσδιορίζεται στο 25% επί του τζίρου του 2019.
 • Αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων (μικρές – μεσαίες –μεγάλες).
 • Διάρκεια Δανείου έως 5 έτη.
 • Η χορήγηση του Δανείου γίνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
 • Τα έξοδα φακέλου βαρύνουν τον Δανειστή.
 • Το επιτόκιο θα συμφωνηθεί με την τράπεζα και θα είναι σταθερό ή κυμαινόμενο.
 • Για το 80% του Δανείου εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ:

 1. Με το λογιστή υποβάλλεται ΑΙΤΗΜΑ Χρηματοδότησης στο σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΕΚΕ).
 2. Στην ΑΙΤΗΣΗ επιλέγετε την τράπεζα που επιθυμείτε..
 3. Εντός μερικών ημερών, μετά την ηλεκτρονική υποβολή επισκέπτεστε την τράπεζα με τα κάτωθι δικαιολογητικά: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, Αξιολόγησης Δανείων & Πιστωτικών Καρτών, Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών

 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

 

Βιβλία Β’ Κατηγορίας Βιβλία Γ’ Κατηγορίας
Ασφαλιστική ενημερότητα R R
Δήλωση Ε3 1 των 3 τελευταίων ετών R
Δήλωση Ε11 ή εναλλακτικά Εκκαθαριστικό

Σημείωμα δανειοληπτών & εγγυητών

R R
Πρόσφατο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ1   δανειολήπτη & εγγυητών R R
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος και προηγούμενου έτους R
Ισολογισμοί 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

(εφόσον υπάρχουν)

R
Πρόσφατο ισοζύγιο (3ο βάθμιο) και αντίστοιχο προηγούμενης χρήσης R
3ο βάθμιο οριστικό ισοζύγιο κλεισίματος του τελευταίου διαθέσιμου ισολογισμού R
3ο βάθμιο ισοζύγιο(31/12) της τελευταίας χρήσης εφόσον δεν έχει εκδοθεί ισολογισμός. R

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατά περίπτωση:

 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη από Δημόσιο