Νομοθεσία λειτουργίας ΚαταστήματοςΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:  Αρ. Φύλλου 3403, 31 Δεκεμβρίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) − Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λει− τουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)».

Νομοθεσία λειτουργίας Καταστήματος
Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο