Με έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ: 101/29-08-2017 είχαμε ενημερώσει για τον  νόμο 4483/31-07-2017, ο οποίος αναφέρεται στον τρόπο ρύθμισης χρεών, προς τους Δήμους της χώρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταλυτική ημερομηνία για μη βεβαιωμένα χρέη προς το Δήμο είναι η 30-09-2017.

ΕΠΕΞΗΓΟΥΜΕ: Όλοι οι καταστηματάρχες θα πρέπει να προσκομίσουν τις δηλώσεις για το 0,5% από τον λογιστή τους στον Δήμο που ανήκουν, για να βεβαιωθούν και να μπουν στη ρύθμιση.

Ο ανωτέρω νόμος δεν δίνει παράταση και τα μη βεβαιωμένα χρέη δεν θα είναι δυνατόν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Δείτε εδώ την παλαιότερη δημοσίευση