Σε σφραγισμένη συσκευασία θα διατίθεται πλέον το ελαιόλαδο στους χώρους μαζικής εστίασης από την 1η Ιανουαρίου 2018, όπως προβλέπει η πρόσφατη υπουργική απόφαση.

Για τους παραβάτες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), στην πρόσφατη Υπουργική (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) προβλέπονται τα εξής:

Το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που,

θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Από τον ΣΕΒΙΤΕΛ επισημαίνεται ότι:

  • Η αναφορά σε καταστήματα αφορά χώρους μαζικής εστίασης και αναψυχής.
  • Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, από 1.1.2018.

Σε αρκετές περιπτώσεις επικρατούσε σύγχυση ως προς το πνεύμα του νομοθέτη με αποτέλεσμα ο ΣΕΒΙΤΕΛ να προκαλέσει σχετικό ερώτημα για την ερμηνεία της διατύπωσης «….πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης …..» και ειδικότερα :

Εάν η διάταξη αφορά σε ατομικές σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες μετά την χρήση τους από τον καταναλωτή δεν θα μπορούν να τύχουν καμιάς άλλης χρήσης ή αφορά και σε συσκευασίες μεγαλύτερου περιεχομένουοι οποίες μετά την αποσφράγισή τους εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν πλήρως, ή θα υπάρχει η δυνατότητα να τις πάρουν μαζί τους οι καταναλωτές ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από επόμενους καταναλωτές, μέχρι εξάντλησης του περιεχομένου τους. Από την διευκρινιστική απάντηση που λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.
Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να:

  • Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της
  • Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΕΒΙΤΕΛ έχει ως εξής:

Σε σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία το ελαιόλαδο που προορίζεται για χρήση από τους καταναλωτές στους χώρους μαζικής εστίασης

Στο άρθρο 71 (Ενδείξεις τιμοκαταλόγων), προβλέπονται τα κάτωθι: Παράγραφος 2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Παράγραφος 4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500€.

Στο άρθρο 71 (Ενδείξεις τιμοκαταλόγων), προβλέπονται τα κάτωθι: Παράγραφος 2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Παράγραφος 4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500€.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι:

– Η αναφορά σε καταστήματα του άρθρου 69 αφορά χώρους μαζικής εστίασης και αναψυχής.

– Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 1.1.2018.

Σε αρκετές περιπτώσεις επικρατούσε σύγχυση ως προς το πνεύμα του νομοθέτη με αποτέλεσμα ο ΣΕΒΙΤΕΛ να προκαλέσει σχετικό ερώτημα για την ερμηνεία της διατύπωσης «….πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης …..» και ειδικότερα :

1. Εάν η διάταξη αφορά σε ατομικές σφραγισμένες συσκευασίες, οι οποίες μετά την χρήση τους από τον καταναλωτή δεν θα μπορούν να τύχουν καμιάς άλλης χρήσης ή

2. αφορά και σε συσκευασίες μεγαλύτερου περιεχομένου οι οποίες μετά την αποσφράγισή τους εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν πλήρως, ή θα υπάρχει η δυνατότητα να τις πάρουν μαζί τους οι καταναλωτές ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από επόμενους καταναλωτές, μέχρι εξάντλησης του περιεχομένου τους.

Από την διευκρινιστική απάντηση που λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.

Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να:

– Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της

– Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.

Για μία ακόμα φορά θεωρούμε ότι με την προταθείσα λύση επιτυγχάνονται οι στόχοι:

– της βελτίωσης, της προστασίας και της ανάδειξης της ποιότητας του ελαιολάδου

– της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο λειτουργίας της

εσωτερικής αγοράς 

– της προστασίας της υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.