Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και συγκεκριμένα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΚ/852/2004), ο οποίος θεσπίζει κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη μέλη που πρέπει να τις εισάγουν στις εθνικές τους νομοθεσίες, δεν απαγορεύεται ρητά η παρουσία σκύλων και κατοικιδίων σε επιχειρήσεις τροφίμων. Η απόφαση αυτή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη της επιχείρησης τροφίμων. Ωστόσο ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιμα ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι από την επιμόλυνση των τροφίμων.

Στη χώρα μας, έχει θεσπιστεί η υπουργική απόφαση Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829 /2017 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» κατά την οποία τα τρόφιμα και ποτά πρέπει να προφυλάσσονται μεταξύ άλλων και από οικόσιτα ή μη ζώα (άρθρο 12 παρ. 1). Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι ‘επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας που συνοδεύουν άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα με αναπηρία, δηλαδή εκπαιδευμένων και εκπαιδευόμενων σκύλων οδηγών ατόμων με προβλήματα όρασης και σκύλων βοηθείας ατόμων με αναπηρίες που συνοδεύονται από τους εκπαιδευτές τους ή τον ανάδοχό τους σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν αυτόνομα ή εντάσσονται σε άλλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες’ (αρ. 5 παρ. 14 εδ. α και β του παραπάνω νόμου). Δεν υπάρχει όμως σαφής πρόβλεψη σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της παραμονής ζώων συντροφιάς στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με τους κανόνες ερμηνείας των νόμων, επιτρέπεται η παραμονή των ζώων συντροφιάς στους εξωτερικούς χώρους αλλά όχι στους εσωτερικούς χώρους εστίασης, ενώ επιτρέπεται η παραμονή των σκύλων βοηθείας τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς. Η ευθύνη και οι ανάλογες κυρώσεις για την είσοδο ενός ζώου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βαραίνουν τον ιδιοκτήτη ή προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

Επιτρέπεται: Ν 3868/2010 Άρθρο 16 παρ. 7

α) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε δημόσιους χώρους ή χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

β) Κάθε τυφλός ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.