Το Υπουργείο Εσωτερικών με την Αρ. Πρωτ. 5951/24-02-2017 αναφέρει:

Προκειμένου ο καταστηματάρχης να χρησιμοποιήσει μουσική σε υπαίθριο χώρο οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος, τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού συνοδευμένη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεσης θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση, έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε η μέγιστη ηχοστάθμιση να είναι στα 80db. Η ως άνω διαδικασία συμπληρώνεται με το αποδεικτικό στοιχείο υποβολής γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Η μουσική στον εξωτερικό χώρο θα πραγματοποιείται από στερεοφωνικό μηχάνημα, χωρίς ενισχυτή μικρής έντασης για την δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας.

Σχετικά για την άδεια χρήσης μουσικής και γνωστοποίησης αναφέρονται στον Νόμο 4442/2016 άρθρο 36 παρ.1 άρθρο 30 παρ. 5,άρθρο 29 παρ. 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ενισχυτές – μικροφωνικές εγκαταστάσεις για την μουσική σε εξωτερικό χώρο, η επιχείρηση μετατρέπεται σε κέντρο διασκέδασης, που σημαίνει τροποποίηση αδείας με βαρύ πρόστιμο. Υπ’ όψιν ότι η διαδικασία Αδειοδότησης των κέντρων διασκέδασης παραμένει ως έχει και αδειοδοτούνται με τον Νόμο 3463/2006 άρθρο 80 και την ΚΥΑ 31600/2013 ΆΡΘΡΟ 1,2,3 με βασικά χαρακτηριστικά, η ηχοστάθμιση να είναι από 80 db έως 1000 και να χρησιμοποιεί ζωντανή μουσική με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μικρόφωνο – ενισχυτές για παρουσίαση καλλιτεχνικών μουσικών προγραμμάτων.