ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για τις εξελίξεις όσον αφορά την εγχώρια οικονομία, ενδιαφέρον έχει να καταγραφούν οι επιδόσεις που σημείωσαν οι επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται στις ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ της ICAP Group, στην παρούσα έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων μελετών έκδοσης 2017-2016.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, προκειμένου να δοθεί η γενικότερη εικόνα των μεταβολών που χαρακτήρισαν τους ευρύτερους κλάδους της οικονομίας (βάσει κατάταξης NACE), αρχικά παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς (χρήσης 2016) των ελληνικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που παρουσιάστηκαν στην τελευταία έκδοση της ICAP Group «Η Ελλάδα σε Αριθμούς – 2018».

Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, το 2016 ο ελληνικός εταιρικός τομέας, αν και εμφάνισε μικρή σχετικά αύξηση στον κύκλο εργασιών του, κατάφερε μέσω καλύτερης διαχείρισης του κόστους να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία του.

Εταιρικός τομέας: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη ανά Τομέα 2016-2015
(€ εκατ.)
Ενεργητικό
Κύκλος εργασιών
Κέρδη προ φόρου
2016
2015
%
2016
2015
%
2016
2015
%
Μη χρηματοπιστωτικός τομέας
Γεωργία-Αλιεία
1.777
1.677
6,0
1.300
1.287
1,1
13
82
-83,9
Ορυχεία-Λατομεία
1.935
1.343
44,1
298
302
-1,5
-57
-122
53,3
Μεταποίηση
45.642
44.968
1,5
35.509
35.637
-0,4
1.634
899
81,8
Ενέργεια-Ύδρευση
30.304
30.016
1,0
10.521
10.816
-2,7
677
74
818,9
Κατασκευές
13.253
13.390
-1,0
4.471
4.037
10,8
-322
-102
-214,4
Εμπόριο
27.304
25.529
7,0
41.311
38.164
8,2
929
803
15,8
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια
6.634
6.432
3,1
1.851
1.731
7,0
104
72
44,5
Μεταφορές-Επικοινωνίες
38.244
38.212
0,1
10.616
10.417
1,9
436
69
531,6
Λοιπές Υπηρεσίες
29.169
28.566
2,1
11.446
11.306
1,2
369
419
-12,1
Σύνολο
194.263
190.133
2,2
117.323
113.697
3,2
3.784
2.193
72,5
Χρηματοπιστωτικός τομέας
Τράπεζες
273.140
297.597
-8,2
8.829
9.928
-11,1
-99
-13.639
99,3
Ασφάλειες
16.538
15.996
3,4
3.408
3.570
-4,5
382
464
-17,8
Λοιπές χρηματοπιστωτικές
15.930
17.201
-7,4
616
638
-3,5
-466
-355
-31,2
Σύνολο
305.608
330.794
-7,6
12.853
14.136
-9,1
-183
-13.530
98,6
Γενικό Σύνολο
499.871
520.927
-4,0
130.176
127.833
1,8
3.601
-11.337
131,8

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας αρχικά τις εταιρείες του Μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 3,2% το 2016/15 και διαμορφώθηκε σε €117,3 δισ. περίπου.

Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε έξι από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την υψηλότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Κατασκευών (10,8%) και ακολούθησε ο κλάδος του Εμπορίου (8,2%) και των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (7,0%). Επίσης, χαμηλό αλλά θετικό πρόσημο μεταβολής εμφάνισε ο κλάδος των Μεταφορών-Επικοινωνιών (1,9%), των Λοιπών Υπηρεσιών (1,2%) και της Γεωργίας-Αλιείας (1,1%). Αντίθετα, υποχώρηση έστω και οριακή εμφάνισαν οι πωλήσεις στην Ενέργεια-Ύδρευση (-2,7%), στα Ορυχεία-Λατομεία (-1,5%) και στη Μεταποίηση (-0,4%).

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), παράλληλα με την αύξηση των συνολικών πωλήσεων, η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους πωλήσεων είχε θετικό αντίκτυπο και οδήγησε σε αξιόλογη βελτίωση του μεικτού αποτελέσματος (αύξηση κατά 6,1%). Ταυτόχρονα, οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν οριακά, μόλις κατά 0,85%. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε σημαντικότατη βελτίωση (45,7%) του λειτουργικού αποτελέσματος και τελικά στην εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας (72,5%). Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (το 63,2%) ήταν κερδοφόρες το 2016, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα.

Αναφορικά με τους επί μέρους κλάδους, οι περισσότεροι ήταν κερδοφόροι το 2016. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν ο κλάδος της Μεταποίησης, του Εμπορίου και της Ενέργειας-Ύδρευσης. Από την άλλη πλευρά, οι ζημιογόνοι κλάδοι το 2016 ήταν αυτοί των Κατασκευών και των Ορυχείων-Λατομείων (ήταν ζημιογόνοι και το 2015).

 

Εταιρικός Τομέας: Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2016-2015
(Εξαιρουμένων των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών)
ΠΜΚ %
ΠΚΚ %
ΔΕ
ΓΡ
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Γεωργία-Αλιεία
25,06
24,32
1,01
6,35
0,72
0,71
1,32
1,16
Ορυχεία-Λατομεία
20,16
11,64
-19,10
-40,31
0,74
0,80
1,32
1,42
Μεταποίηση
20,44
18,44
4,60
2,52
0,61
0,64
1,17
1,13
Ενέργεια-Ύδρευση
17,54
16,02
6,44
0,68
0,55
0,56
1,20
1,22
Κατασκευές
10,18
10,96
-7,19
-2,53
0,64
0,62
1,32
1,38
Εμπόριο
19,11
19,11
2,25
2,10
0,64
0,62
1,26
1,29
Ξενοδοχεία-Εστιατόρια
38,26
37,97
5,59
4,14
0,45
0,46
0,83
0,81
Μεταφορές-Επικοινωνίες
40,16
40,43
4,11
0,66
0,66
0,68
0,49
0,51
Λοιπές Υπηρεσίες
23,39
24,39
3,22
3,71
0,41
0,40
1,00
0,98
Σύνολο
21,72
21,12
3,23
1,93
0,58
0,59
1,02
1,02
ΠΜΚ=Περιθώριο μεικτού κέρδους
ΠΚΚ=Περιθώριο καθαρού κέρδους
ΔΕ=Δανειακή επιβάρυνση
ΓΡ=Γενική ρευστότητα

 

Ειδικότερα, ο τομέας της Μεταποίησης αν και εμφάνισε οριακή επιδείνωση (-0,36%) σε επίπεδο κύκλου εργασιών (γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στον κλάδο Διύλισης Πετρελαίου και σχετίζεται με την πτώση των διεθνών τιμών του προϊόντος), η περικοπή του κόστους πωλήσεων με υψηλότερο ρυθμό οδήγησε σε αξιόλογη αύξηση (10,46%) των μεικτών κερδών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (μεταβολή μόλις 0,01%) είχαν σαν αποτέλεσμα την αξιόλογη αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος (74,86%) καθώς και των συνολικών καθαρών (προ φόρου) κερδών (81,77%).

Περαιτέρω, σχετικά με τις κλαδικές τους επιδόσεις, στα πλαίσια της προαναφερθείσας έκδοσης οι μεταποιητικές εταιρείες κατανεμήθηκαν σε 22 κλάδους, βάσει της διψήφιας κατάταξης NACE (2). Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες των επί μέρους μεταποιητικών κλάδων περιλαμβάνονται στους πίνακες 1Α΄ & 1Β΄ που παρατίθενται στο τέλος της ανάλυσης.

Όσον αφορά στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα, παρατηρείται σημαντική μείωση των ζημιών το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 2016 τα συνολικά έσοδα των 14 Τραπεζών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση μειώθηκαν κατά 11,1% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €8,8 δισ. Ωστόσο, η σημαντικότατη μείωση των λειτουργικών εξόδων (κατά 49,1%) οδήγησε στην ανατροπή του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος το οποίο κατέστη θετικό το 2016 από αρνητικό το 2015. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις αισθητά μειωμένες προβλέψεις (κατά 72,5%) οδήγησαν στην κατακόρυφη μείωση των ζημιών οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €98,7 εκατ. το 2016 από €13,6 δισ. το προηγούμενο έτος.

Σχετική επιδείνωση παρουσίασε ο κλάδος των Ασφαλειών. Τα συνολικά έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε €3,4 δισ. το 2016, μειωμένα κατά 4,5% έναντι του προηγούμενου έτους. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (-18,4%). Αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε και το τελικό αποτέλεσμα, με τα κέρδη (προ φόρου) να διαμορφώνονται σε €381,6 εκατ. το 2016, μειωμένα κατά 17,8% σε ετήσια βάση.

Τέλος, ζημιογόνος παραμένει ο σύνθετος κλάδος των Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις προερχόμενες από κλάδους συμμετοχών, χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά.

Επιδόσεις Επιλεγμένων Κλάδων/Υποκλάδων της Έκδοσης

Εκτός όμως από τα προαναφερόμενα στοιχεία που αφορούν συνολικά τον εταιρικό τομέα (ευρύτεροι κλάδοι κατά NACE), στη συνέχεια αξιολογούνται και συγκρίνονται οι δείκτες που αφορούν μία στοχευμένη επιλογή κλάδων και υποκλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τα δεδομένα των οποίων αναλύονται στις Κλαδικές Μελέτες της ICAP Group). Οι συγκρίσεις – κατατάξεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν τους 40 επιλεγμένους κλάδους που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση. Από την επεξεργασία των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών (δείκτες έτους 2016 – βλέπε Πίνακα 2) των επί μέρους κλάδων, προκύπτουν οι πέντε κορυφαίοι κλάδοι όσον αφορά στους δείκτες Κερδοφορίας, Αποδοτικότητας και Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης:

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΙ
Περιθ
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίαςριο Μικτού Κέρδους (%)
61,8
REAL ESTATE
60,77
Επεξεργασία καφέ
49,54
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
45,13
Ιχθυοκαλλιέργειες
42,71
ΚΛΑΔΟΙ
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργ
ιας
29,04
RE
L ESTATE
27,08
Τυποποιημένα Κρουασάν
18,05
Καπνά – Τσιγάρα
17,68
Οπτικά Είδη – Καταστήματα Οπτικών Ειδών
15,61
ΚΛΑΔΟΙ
Περιθώριο EBITDA (%)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
58,94
REAL ESTATE
47,33
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
35,48
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
25,5
Ξενοδοχεία
24,42
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΛΑΔΟΙ
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%)
Εισαγωγή καφέ
59,04
Οπτικά Είδη – Καταστήματα Οπτικών Ειδών
54,12
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
44,7
Ελεγκτικές Εταιρείες
37,5
Σύμβουλοι Επιχειρ
σεων
29,13
ΚΛΑΔΟ
Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων
(%)
Οπτικά Είδη – Καταστήματα Οπτικών Ειδών
25,51
Εισαγωγή καφέ
15,56
Ελεγκτικές Εταιρείες
12,47
Καπνά – Τσιγάρα
10,53
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
10,3
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΛΑΔΟΙ
Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (:1)
REAL ESTATE
0,36
Ζυμαρικά
0,39
Ξενοδοχεία
0,75
Μοτοσυκλέτες – Μοτοποδήλατα
0,93
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
1,03

Συγκρίνοντας τους μέσους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας των επιλεγμένων κλάδων του 2016 σε σχέση με τους αντίστοιχους του 2015 (από την περσινή έκδοση), διαπιστώνεται ελαφρά βελτίωση της Αποδοτικότητας τόσο των Ιδίων (κυρίως) όσο και των απασχολουμένων κεφαλαίων το 2016 σε σχέση με το 2015.

Μικρή υποχώρηση φαίνεται ότι παρουσίασε ο δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους σημείωσε ελαφρά ανοδική τάση. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όλοι οι επιλεγμένοι κλάδοι της παρούσας έκδοσης ήταν κερδοφόροι το 2016, εκτός από έναν (μόνο ο παραγωγικός τομέας ενός επιλεγμένου κλάδου ήταν ζημιογόνος).

Στις παρούσες συνθήκες, όπου η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να ταλαντεύεται, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διεύρυνση της εξωστρέφειάς τους, παράγοντες που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και στη δημιουργία θετικών προσδοκιών για το μέλλον.

Η πορεία εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, θα προσδιορίσει και το “οικονομικό κλίμα” της χώρας τους προσεχείς μήνες. Η αποκατάσταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η ομαλή ροή χρηματοδότησης της αγοράς θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν απρόσκοπτα, συμβάλλοντας στην ουσιαστική επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Πίνακας 1Α

Μεταποίηση: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων, Δραστηριότητας και Ρευστότητας των Κλάδων (2016 – 2015)

Κλάδος,
Επιχειρήσεις
Βαθμός παγιοποίησης (%)
Ξένα προς Ίδια κεφάλαια
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
αποθεμάτων (ημέρες)
Μέσος όρος είσπραξης
απαιτήσεων (ημέρες)
Μέσος όρος εξόφλησης
προμηθευτών (ημέρες)
Γενική ρευστότητα
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Τρόφιμα-ποτά
678
678
47.54
48.46
1.65
1.62
80
79
104
107
84
82
1.13
1.12
Προϊόντα καπνού
8
8
31.48
36.43
0.78
0.78
214
179
52
41
102
92
2.20
2.22
Κλωστοϋφαντουργία
66
66
61.65
62.66
1.00
0.88
136
132
86
92
72
66
1.21
1.39
Είδη ένδυσης
99
99
37.37
37.23
2.13
2.00
211
221
156
164
130
138
1.68
1.71
Δέρμα
20
20
47.68
49.53
1.66
1.45
143
150
173
181
141
130
1.22
1.34
Ξύλο
36
36
63.27
64.47
5.02
3.24
159
173
117
136
113
118
0.67
0.78
Χαρτί
72
72
51.26
51.16
2.11
2.01
68
66
120
116
81
84
1.26
1.25
Εκδόσεις-εκτυπώσεις
150
150
51.59
56.52
2.92
2.04
95
91
158
152
134
140
0.79
0.86
Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
14
14
50.99
50.05
2.59
4.00
43
31
18
16
97
98
1.07
0.92
Χημικά
119
119
42.15
42.99
0.99
1.01
124
125
115
118
99
99
1.64
1.53
Φάρμακα
34
34
38.07
39.33
1.39
1.47
111
111
121
133
142
156
1.47
1.47
Ελαστικό-πλαστικές ύλες
107
107
49.36
49.49
0.82
0.80
80
78
115
116
68
67
1.71
1.63
Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά
142
142
70.38
71.73
0.67
0.59
111
122
86
96
98
104
1.44
1.48
Βασικά μέταλλα
41
41
57.73
61.69
2.12
2.06
89
85
78
79
48
53
1.05
1.07
Μεταλλικά προϊόντα
192
192
54.22
54.88
1.21
2.90
129
120
169
166
104
95
1.14
0.99
Μηχανήματα-εξοπλισμός
82
82
40.55
38.74
1.69
1.48
136
127
170
170
107
112
1.44
1.87
Η/Υ & λοιπά ηλεκτρονικά προϊόντα
43
43
44.61
46.42
0.87
0.84
106
119
119
132
73
73
1.54
1.70
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
63
63
48.66
47.51
1.76
1.84
87
92
86
87
85
94
1.19
1.12
Αυτοκίνητα
17
17
33.87
35.28
3.45
2.85
112
113
150
153
72
76
1.83
1.95
Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών
11
11
44.66
44.96
1.06
1.02
200
164
133
109
137
118
1.90
1.99
Έπιπλα
50
50
62.90
63.85
3.43
3.73
232
254
104
106
145
145
0.87
1.00
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
99
99
31.78
29.76
151.42
692
732
131
92
173
174
0.81
0.83
Σύνολο
2,143
2,143
50.27
###
1.66
1.87
85
76
80
79
90
92
1.17
1.13

Πίνακας 1Β

Μεταποίηση: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Κερδοφορίας και Αποδοτικότητας των Κλάδων (2016 – 2015)
Κλάδος
Επιχειρήσεις
Περιθώριο μεικτού κέρδους (%)
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)
Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)
Αποδοτικότητα απασχ. κεφαλαίων (%)
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Τρόφιμα-ποτά
678
678
26.01
25.51
3.14
2.57
1.88
1.85
4.39
4.24
4.01
3.65
Προϊόντα καπνού
8
8
32.33
33.55
17.95
13.89
18.30
15.13
20.62
17.52
12.15
10.15
Κλωστοϋφαντουργία
66
66
17.91
17.15
0.83
0.52
0.73
-0.16
0.74
-0.14
1.90
1.55
Είδη ένδυσης
99
99
39.77
39.86
0.07
1.89
0.29
1.19
0.59
2.26
3.60
3.09
Δέρμα
20
20
22.23
26.96
-4.80
-0.13
-4.92
-0.24
-6.26
-0.17
-0.21
2.19
Ξύλο
36
36
13.81
12.35
-12.70
-12.28
-13.13
-14.44
-27.52
-20.31
-2.43
-2.29
Χαρτί
72
72
25.30
23.98
4.22
3.27
2.98
2.46
7.73
6.34
4.39
4.05
Εκδόσεις-εκτυπώσεις
150
150
32.62
33.64
-2.71
-2.31
-16.89
-14.55
-31.46
-21.07
-6.81
-4.97
Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
14
14
11.37
7.02
7.77
2.85
7.98
2.65
40.86
19.01
12.34
6.15
Χημικά
119
119
33.50
32.65
7.61
6.63
7.32
6.07
11.88
9.76
7.39
6.47
Φάρμακα
34
34
35.29
37.80
5.31
6.97
5.43
6.76
11.10
13.54
5.94
7.18
Ελαστικό-πλαστικές ύλες
107
107
23.03
20.21
9.29
6.86
9.36
6.70
13.14
9.41
8.60
6.72
Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά
142
142
27.18
26.60
6.43
2.21
6.08
4.80
3.92
2.88
3.70
3.26
Βασικά μέταλλα
41
41
10.30
9.23
1.87
-0.35
0.90
-0.38
1.90
-0.76
2.77
2.26
Μεταλλικά προϊόντα
192
192
18.07
16.62
6.46
2.52
6.34
1.70
7.07
2.77
5.83
2.47
Μηχανήματα-εξοπλισμός
82
82
28.30
29.17
-0.29
2.73
-3.45
1.64
-4.68
1.71
0.44
3.50
Η/Υ & λοιπά ηλεκτρονικά προϊόντα
43
43
19.94
19.89
3.44
-1.78
3.44
-1.79
4.02
-1.90
3.26
0.32
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
63
63
15.93
17.35
1.74
1.65
1.64
1.47
4.21
4.10
4.45
4.10
Αυτοκίνητα
17
17
18.13
18.44
0.04
1.58
0.00
1.09
-0.01
3.19
2.88
3.53
Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών
11
11
35.35
34.10
2.77
7.16
2.06
6.60
2.12
8.54
2.69
5.98
Έπιπλα
50
50
40.47
39.02
1.84
-7.29
-0.93
-10.38
-1.78
-14.88
2.49
-0.89
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
99
99
31.43
33.77
7.16
9.78
6.85
9.38
154.04
2.82
4.20
Σύνολο
2,143
2,143
20.44
###
5.22
2.98
4.60
2.52
10.11
5.92
5.85
4.12

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ – 2016
ΚΛΑΔΟΙ
Α. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Β. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%)
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)
Περιθώριο EBITDA (%)
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%)
Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%)
Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (:1)
REAL ESTATE (ετ. Ανάπτυξης Aκινήτων)
60,77
27,08
47,33
2,05
1,51
0,36
Super Markets
22,32
3,5
5,85
25,1
6,26
3,01
Αγροτικά Εφόδια
31,73
0,29
6,11
0,78
0,21
2,65
Αλλαντικά
30,72
-3,91
7,04
-58,4
-2,96
18,72
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
45,13
29,04
58,94
11,69
5,07
1,3
Αντιπροσωπείες Αυτοκίνητων
17,49
-1,03
4,52
-9,28
-0,99
8,41
Ελαστικά – Ζάντες
19,81
2,24
3,07
12,22
4,29
1,85
Ελεγκτικές Εταιρείες
26,32
8,14
9,61
37,5
12,47
2,01
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
25,77
9,25
35,48
12,7
2,27
4,6
Επαγγελματικός Εξοπλισμός Μαζικής Εστίασης Παραγωγικές
14,2
-30,6
-0,4
-98
-12,4
6,87
Επαγγελματικός Εξοπλισμός Μαζικής Εστίασης Εισαγωγικές
33,7
5,2
9,2
12,8
4,7
1,71
Ζυμαρικά
40,29
10,83
14,56
13,71
9,83
0,39
Ηλεκτρολογικό Υλικό Εγκαταστάσεων
23,74
4,92
6,15
16,42
6,7
1,45
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
39,69
9,17
15,63
10,97
5,22
1,1
Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
18,88
-2,53
14,7
-5,01
-1,04
3,8
Ιχθυοκαλλιέργειες
42,71
4,66
10,63
11,72
2,69
3,36
Καταστήματα Ηλεκτρολογικού Υλικού
27,59
2,05
4,14
7,11
2,93
1,43
Καπνά – Τσιγάρα
35,14
17,68
20,69
22,24
10,53
1,11
Καφές – Εισαγωγή καφέ
32,99
9,83
12,03
59,04
15,56
2,8
Καφές – Επεξεργασία καφέ
49,54
-16,19
14,59
-21,39
Κλιματισμός
22,2
2,4
5,8
5
1,9
1,6
Λευκά Είδη
34,56
6,48
11,61
9,58
4,46
1,15
Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές
23,51
4,49
6,62
16,11
6,24
1,58
Λογισμικό Η/Υ
27,41
2
6,94
4,96
1,02
3,84
Μοτοσυκλέτες – Μοτοποδήλατα
21,51
6,2
8,03
18,67
9,66
0,93
Ξενοδοχεία
34,08
7,18
24,42
2,8
1,6
0,75
Οπτικά Είδη – Καταστήματα Οπτικών Ειδών
39,77
15,61
17,25
54,12
25,51
1,12
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
22,4
3,46
5,79
25,45
6,25
3,07
Προϊόντα Χαρτιού Υγείας – Καθαριότητας – Ατομικής Υγιεινής (Tissue)
29,61
6,07
10,36
15,81
6,47
1,44
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
31,15
8,3
11,49
29,13
9,87
1,95
Τυποποιημένα Κρουασάν
25,69
18,05
7,85
8,85
4,29
1,06
Τυποποιημένα Μπισκότα
42,58
2,61
8,59
4,32
1,96
1,2
Υγρά και Αέρια Καύσιμα
6,19
0,27
1,65
3,38
1,02
2,32
Υπηρεσίες Facility Management
20,07
-0,38
0,33
-1,41
-0,57
1,47
Υπηρεσίες Third Party Logistics
18,44
-1,87
7,62
-3,72
-1,2
2,09
Υπηρεσίες Διαμεταφοράς
19,98
1,57
3,17
6,78
2,78
1,44
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
61,8
3
25,5
2,6
1,3
1,03
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
19,7
5,2
6,7
44,7
10,3
3,33
Φαρμακαποθήκες – Εταιρείες
7,3
1,3
2,2
12,1
3,5
2,46
Φαρμακαποθήκες – Συνεταιρισμοί
4,4
0,8
1
5,7
2,2
1,58
Φαρμακευτικές Εταιρείες
33,53
5,71
7,52
11,02
4,95
1,23
Χυμοί – Αναψυκτικά
32,84
-0,92
3,75
-2,37
-1,1
1,15