Τα τελευταία τρία χρόνια, μεσούσης της κρίσης, πάνω από 3.000 καφέ έχουν ανοίξει στην Ελλάδα με τα 500 εξ αυτών να εδρεύουν στην Περιφέρεια της Αττικής.

Το ελληνικό σύστημα αδειοδοτήσεων στηρίζεται σε ένα πλέγμα απαιτήσεων υπερβολικής πολυπλοκότητας και αυστηρότητας. Η ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας πολιτικής πρόληψης, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απαίτηση μεγάλου αριθμού δικαιολογητικών στις αδειοδοτούσες αρχές κατά την αίτηση αδειοδότησης της επιχείρησης.

 

To Supply.gr σας παρουσιάζει βήμα – βήμα τι πρέπει να κάνετε:

Για να ιδρυθεί μία Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:

 • Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης της.
 • Να ασφαλιστεί ο καταστηματάρχης στον Ο.Α.Ε.Ε.
 • Να γίνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να ελεγχθεί η επιθυμητή.
 • Να υπάρχει «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας».

 

Αρμόδιες υπηρεσίες και έγγραφα που απαιτούνται:

 • Πολεοδομία ή ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή.
 • Δημοτική Αρχή για την αίτηση προέγκρισης αδείας.
 • Επιμελητήριο για προσωρινή εγγραφή.
 • ΟΑΕΕ για Βεβαίωση Εγγραφής και να προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εφορία για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και Α.Φ.Μ.
 • Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή.
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία για πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Δημοτική Αρχή για την οριστική άδεια.

 

1) Πολεοδομία ή ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή

Από την πολεοδομία θα πάρετε την βεβαίωση χρήσης γης καθώς και τα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Απαιτείται να γνωρίζετε την συγκεκριμένη θέση του ακινήτου, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο του καταστήματος ή την ονομασία των τεσσάρων οδών που το περικλείουν, και το νούμερο της οικοδομικής άδειας.

2) Δημοτική αρχή για προέγκριση αδείας

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.
 • Χρήση γης (πρωτότυπη) από την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Πολεοδομίας ή από το ΥΠΕΚΑ.
 • Κανονισμός πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας.
 • Σχεδιάγραμμα για την ακριβή θέση του καταστήματος.

 

Μετά την κατάθεση της αίτησης με τα παραπάνω δικαιολογητικά ο δήμος υποχρεούται να εκδώσει την προέγκριση της άδειας εντός 15 ημερών. Εάν παρέλθει η προθεσμία και η προέγκριση δεν έχει χορηγηθεί, θεωρείται πως χορηγείται σιωπηλά.

3) Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Με την ταυτότητά του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της περιοχής που επιθυμεί να ανοίξει το κατάστημά του ούτως ώστε να γίνει η προεγγραφή του και ο έλεγχος της επωνυμίας.

4) Ο.Α.Ε.Ε.

Για την επίσκεψη στον ΟΑΕΕ πρέπει να έχει μαζί του:

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.
 • ΑΜΚΑ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης).
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας της επιχείρησης ή παραχωρητήριο.
 • Βεβαίωση από άλλο ταμείο αν είναι ή ήταν ασφαλισμένος.
 • Εκκαθαριστικό τελευταίας 5ετίας.
 • 110,10 ευρώ.

 

5) Εφορία για την Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ.

Με το φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης της δημοτικής αρχής ή την βεβαίωση που χορηγείται σε περίπτωση σιωπηρής προέγκρισης μετά το πέρας των 15 ημερών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει έναρξη στην εφορία.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει κάποιος να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη από δημόσια αρχή.
 • Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 4.
 • Βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο την οποία έχει αποκομίσει κατά το βήμα 3.
 • Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη.

 

6) Επαγγελματικό Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή

Αφού αποκτηθεί ή Έναρξη από την εφορία ο επιχειρηματίας θα πρέπει και πάλι να επισκεφθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και με την έναρξη και την ταυτότητά του να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής πληρώνοντας 66 ευρώ.

7) Πυροσβεστική

Για την τελική φάση της αδειοδότησης θα χρειαστεί να προσκομιστεί στον δήμο και πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

 • Οικοδομική άδεια.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Μελέτη και κάτοψη του χώρου η οποία συντάσσεται από τον μηχανικό του χώρου.
 • Υπεύθυνη δήλωση καταστημάτων διάθεσης πυροσβεστήρων.
 • Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986.
 • Αγορά παράβολου αξίας 10 ευρώ.

 

8) Δημοτική Αρχή για την απόκτηση μόνιμης άδειας

Δικαιολογητικά έγκρισης άδειας καφετέριας:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
 • Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό.
 • Υπεύθυνη Δήλωση για μη ύπαρξη καταδίκης.
 • Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 • Παράβολο.
 • Διάγραμμα Ροής Δραστηριότητας της επιχείρησης εις τριπλούν.
 • Δημοτική Ενημερότητα.
 • Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας.
 • Αίτηση για αδειοδότηση μουσικής.

 

Υγειονομικές Προϋποθέσεις

Για τις περιπτώσεις των μπαρ που αδειοδοτούνται ως καφέ αναψυκτήρια απαιτείται χώρος επαρκής, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και άνετης εκτελέσεως των προβλεπομένων εργασιών (παρασκευαστήριο) και παραµονής των πελατών.

Ο εκτιμώμενος χρόνος μπορεί να περιοριστεί σε 50 ημέρες και το κόστος του όλου εγχειρήματος ξεκινά από 371,10 ευρώ χωρίς να υπολογίσουμε την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού και την άδεια μουσικής και επιπρόσθετης άδειας τραπεζοκαθισμάτων.

Πηγή: Supply.gr, o 1ος Online Οδηγός Προμηθευτών για την αγορά της Μαζικής Εστίασης και της Φιλοξενίας

Πρώτη δημοσίευση: Δεκέμβριος 2016