Πώς να ανοίξετε καφετέρια Βήμα-Βήμα Δείτε Βήμα Βήμα τις αρμόδιες υπηρεσίες, που πρέπει να επισκεφτείτε, και τις αιτήσεις, που πρέπει να συμπληρώσετε, για να αποκτήσετε τις άδειες, που χρειάζονται για να ανοίξετε μία καφετέρια.

Βήμα 1: Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης 

 • Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
 • Να ασφαλιστεί ο καταστηματάρχης στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που στην περίπτωση αυτή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.
 • Να γίνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, καθώς και να ελεγχθεί η επιθυμητή επωνυμία για την επιχείρησή.
 • Να υπάρχει «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρηση.
 • Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας»

Βήμα 2: Επίσκεψη Αρμόδιων Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που ο δυνητικός καταστηματάρχης πρέπει να επισκεφτεί για να αποκτήσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω:

 • Πολεοδομία ή ΥΠΕΚΑ ανάλογα με την περιοχή
 • Δημοτική Αρχή για την αίτηση προέγκρισης αδείας
 • Επιμελητήριο για προσωρινή εγγραφή
 • ΟΑΕΕ για Βεβαίωση Εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα προσκομιστεί στη συνέχεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εφορία για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και Α.Φ.Μ.
 • Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία για πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Δημοτική Αρχή για την οριστική άδεια

Βήμα 3: Αίτηση Αδειοδότησης Μουσικής

Στην περίπτωση που ο καταστηματάρχης θέλει στο κατάστημά του να ακούγεται μουσική οι αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί είναι αρχικά η ΑΕΠΙ και στη συνέχεια ο δήμος.

Αίτηση ενδιαφέροντος επιχείρησης για άδεια δημόσιας εκτέλεσης

Βήμα 4: Τήρηση Υγειονομικών Προϋποθέσεων

Απαιτείται επαρκής χώρος για να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής στο παρασκευαστήριο και στο χώρο παραµονής των πελατών.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, απαιτούνται τουλάχιστον 50 ημέρες, ενώ το κόστος της αδειοδότησης ξεκινά από 371,10 ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού, της οποίας το εύρος ποικίλλει, και χωρίς να συμπεριλάβουμε την άδεια μουσικής και επιπρόσθετης άδειας τραπεζοκαθισμάτων.