Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» σχεδίασε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με πεδίο εφαρμογής τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στοχεύοντας στην απόκτηση νέων –πρόσθετων της άσκησης του επαγγέλματός τους– γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της παροχής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και την πιστοποίησή τους.Αναφορικά με τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης και τη διαδικασία πιστοποίησης του Έργου, η παραγόμενη ωφέλεια και η προστιθέμενη αξία στην διαχείριση της επαγγελματική τους σταδιοδρομία εντοπίζονται:

 • στην αναβάθμιση των γενικών και ειδικών επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, και δεξιοτήτων με άμεση θετική επίδραση στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας, ικανότητας και ετοιμότητας
 • στην επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη και ανέλιξη,
 • στην αύξηση της αποδοτικότητας,
 • στη διατήρηση επισφαλών θέσεων εργασίας,
 • στην πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και σύγχρονες γνώσεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στη ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά,
 • στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης,
 • στη βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας,
 • στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών,
 • στην καλλιέργεια της επαγγελματικής αυτογνωσίας,
 • στη διαμόρφωση κουλτούρας με θετικό πρόσημο για τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης.

Κατάλογος Ειδικοτήτων/Θεματικών αντικειμένων:

Μαγειρική/Ζαχαροπλαστική

 • Ειδικές Παρασκευές (Decoupage, Flambage, Sushi, Ιταλική κουζίνα)
 • Αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός και μηχανική του Menu
 • Εξελίξεις στη Ζαχαροπλαστική-Αρτοποιία
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 • Πρακτική άσκηση (Decoupage, Flambage, Sushi, Ιταλική κουζίνα, Ζαχαροπλαστική)
 • Σύγχρονες Τάσεις & Εξελίξεις στη Γαστρονομία (Μοριακή γαστρονομία, υγιεινή διατροφή, διαιτητική)

Εστιατορική τέχνη

 • Τα κύρια γεύματα του εστιατορίου
 • Τα δευτερεύοντα γεύματα του εστιατορίου (είδη, σύσταση και ώρες παράθεσης)
 • Οργάνωση και λειτουργία εξυπηρέτησης δωματίων (room service)
 • Τρόποι σερβιρίσματος
 • Παράθεση γεύματος με μπουφέ
 • Η εξυπηρέτηση στο εστιατόριο
 • Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της γαστρονομίας
 • Wine appreciating
 • Γνώσεις οικολογικής ισορροπίας
 • Κανόνες υγιεινής και εμφάνισης προσωπικού

Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)

 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων (Εξελίξεις στον εξοπλισμό επισιτιστικών επιχειρήσεων. Νέες τάσεις στη διακόσμηση)
 • Ειδικά θέματα διοίκησης προσωπικού επιχειρήσεων εστίασης (Διοίκηση παραγωγής, Ευθυγράμμιση, Ενδυνάμωση, Διοίκηση αλλαγής, Διοίκηση αντικειμενικών στόχων, Διοίκηση ολικής ποιότητας)
 • Marketing εστιατορίου (Στρατηγική, Το μείγμα του marketing, Δημόσιες σχέσεις, Διαφήμιση, Προώθηση πωλήσεων, Μηχανική του μενού)
 • Θέματα τμήματος προμηθειών (Ανάλυση ABC, Logistics αποθεμάτων)
 • Τάσεις και εξελίξεις της γαστρονομίας

Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos/